Hướng dẫn Cài đặt Zabbix 5.0 On Centos 7

51 Likes Comment
Screenshot_11

Hướng dẫn chi tiết cài đặt hệ thống monitor chi tiết.

yếu cầu phần cứng như sau:

My server info :

  • Server IP : 10.66.11.4
  • Disk : 25 GB
  • RAM : 1GB
  • vCPU : 2
  • Service : ZABBIX 5.0
  • Web : Apache
  • Database : Mariadb
  • Php : 7.2 must

User Name : Admin [‘A’ must be capital]
Password : zabbix

Bước # 01: Kiểm tra ngày cập nhật máy chủ và địa chỉ ip của bạn bằng lệnh dưới đây

[root@Zabbix-Srv ~]# cat /etc/redhat-release
[root@Zabbix-Srv ~]# ip r
[root@Zabbix-Srv ~]# yum install epel-release -y
[root@Zabbix-Srv ~]# yum -y update

Bước #02: Bây giờ tải về Zabbix 5,0 repo từ trang web chính thức.

[root@Zabbix-Srv ~]# rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm
[root@Zabbix-Srv ~]# yum clean all
[root@Zabbix-Srv ~]# yum install zabbix-server-mysql zabbix-agent
[root@Zabbix-Srv ~]# yum install centos-release-scl

Chỉnh sửa file zabbix+frontend trong đường dẫn sau:

[root@Zabbix-Srv ~]# vi /etc/yum.repos.d/zabbix.repo

Change enable=0 to enable=1

[zabbix+frontend]
enabled=1

Bước # 03: Cài đặt cơ sở dữ liệu web mysql và mariadb của Zabbix.

[ root @ Zabbix-Srv ~] # yum install zabbix-web-mysql-scl zabbix-apache-conf-scl
 [ root @ Zabbix-Srv ~] # yum -y install mariadb-server
 [ root @ Zabbix-Srv ~] # systemctl start mariadb
 [ root @ Zabbix-Srv ~] # systemctl bật mariadb

Tạo cơ sở dữ liệu zabbix và nhập cơ sở dữ liệu mặc định. Theo mặc định, mật khẩu gốc mysql để trống nếu bạn chưa thiết lập.

[ root @ Zabbix-Srv ~] # mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> create database zabbix_db character set utf8 collate utf8_bin;
MariaDB [(none)]> create user zabbix_user@localhost identified by 'passw0rd123';
MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix_db.* to zabbix_user@localhost;
MariaDB [(none)]> flush privileges;
MariaDB [(none)]> \q

Nhập cơ sở dữ liệu Zabbix 5.0 mặc định bằng lệnh dưới đây. Chạy lệnh này sau đó nhập mật khẩu 

[root@Zabbix-Srv ~]# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix_user -p zabbix_db

Bước # 04: Chỉnh sửa tệp cấu hình máy chủ Zabbix, đây là điều quan trọng

[root@Zabbix-Srv ~]# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Chọn múi giờ vị trí của bạn từ tệp bên dưới.

[root@Zabbix-Srv ~]# vi /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/zabbix.conf

Xem tập tin này là dòng cuối cùng. bình luận dòng cuối cùng và nhập múi giờ địa phương của bạn.

php_value[date.timezone] = Asia/Ho_Chi_minh

Bước # 05: Khởi động tất cả dịch vụ và thiết lập tường lửa cho phép cổng web và cổng dịch vụ zabbix.

[root@Zabbix-Srv ~]# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm
[root@Zabbix-Srv ~]# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm
[root@Zabbix-Srv ~]# firewall-cmd --add-service={http,https} --permanent
[root@Zabbix-Srv ~]# firewall-cmd --add-port={10051/tcp,10050/tcp} --permanent
[root@Zabbix-Srv ~]# firewall-cmd --reload

Bạn thấy dịch vụ Zabbix không bắt đầu. Vì vậy, đừng lo lắng. Đây là vấn đề là dịch vụ selinux. Phải tắt dịch vụ selinux và khởi động lại máy chủ của bạn sau đó giải quyết nó. Kiểm tra trạng thái selinux bằng lệnh

[root@Zabbix-Srv ~]# sestatus

Open selinux config file

[root@Zabbix-Srv ~]# vi /etc/selinux/config

set SELINUX=disabled

then save file and reboot your server.

[root@Zabbix-Srv ~]# reboot

Sau khi khởi động lại hoàn tất và duyệt ip máy chủ của bạn từ bất kỳ trình duyệt nào. http://IP/zabbix/

Bước # 06: Bắt đầu cài đặt web theo từng bước để hoàn tất quá trình này. Đây là cái nhìn đầu tiên Zabbix 5.0. nhấp vào Bước tiếp theo

Bước # 07: Đây là kiểm tra các điều kiện tiên quyết. Nếu tất cả đều ổn. vì vậy hãy nhấp vào Bước tiếp theo

Bước # 08: Bước cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu. Tôi đã tạo cơ sở dữ liệu, người dùng và mật khẩu từ bước # 3. Vì vậy, bây giờ nhập chi tiết này. Nhấp vào Bước tiếp theo

Bước # 09: Thông tin chi tiết về máy chủ Zabbix như máy chủ, cổng và nếu bạn muốn đặt tên nào tại đây. Nhấp vào Bước tiếp theo -> Finish

Bước # 10: Sau đó, bạn sẽ thấy trang đăng nhập, nhập tên người dùng và mật khẩu mặc

User Name : Admin [‘A’ must be capital]
Password : zabbix

Chúc các bạn thành công !
Note:
Fix lỗi ‘Zabbix server is not running: the information displayed may not be current

mysql -u root -p

Sau khi login chạy lệnh sau:

mysql> grant all on zabbix.* to 'zabbix'@'localhost' identified by 'passw0rd123' with grant option;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

You might like

admin

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *