Hướng dẫn cài đặt Grafana CentOS 7

131 Likes Comment
chrome_DCBBnwMrdE-1170x595-1

Hướng dẫn cài đặt

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài thực hiện cài đặt lên OS CentOS 7, mới bạn cùng theo dõi nhé.

Bước 1: Kiểm tra và tắt SELINUX

Đầu tiên bạn kiểm tra xem selinux có đang tắt không, nếu đang bật thì bạn tắt đi nhé. Bạn kiểm tra bằng lệnh sau getenforce . Nếu Disable thì thôi, còn đang Enable thì bạn tắt bằng cách sau.

vi /etc/sysconfig/selinux

Change SELINUX=enforcing to SELINUX=disabled

Sau đó reboot lại máy chủ bằng lệnh reboot

Bước 2: Install Grafana via YUM Repository

Bạn thực hiện tạo 1 file mới và dán vào nội dung sau

vi /etc/yum.repos.d/grafana.repo

Dán nội dung này vào

[grafana]
name=grafana
baseurl=https://packages.grafana.com/oss/rpm
repo_gpgcheck=1
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.grafana.com/gpg.key
sslverify=1
sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt

Bước 3: Install Grafana

Bây giờ bạn chạy lệnh sau để cài đặt

yum install grafana -y

Bước 4: Install additional font packages

Tiếp theo bạn chạy lệnh sau để cài đặt các font miễn phí

yum install fontconfig
yum install freetype*
yum install urw-fonts

Bước 5: Enable Grafana Service

  • Lệnh kiểm tra dịch vụ
systemctl status grafana-server

Lệnh start dịch vụ

systemctl start grafana-server

Lệnh khởi động lại dịch vụ

systemctl restart grafana-server

Kích hoạt dịch vụ khi khởi động máy chủ

systemctl enable grafana-server

Bước 6: Modify Firewall

Vì Grafana chạy với một port riêng nên bạn cần mở Port này ra thì mới hoạt động được.  Nếu máy bạn cấu hình iptable thì thực hiện như sau

firewall-cmd --zone=public --add-port=3000/tcp --permanent
firewall-cmd --reload

Còn nếu máy chủ sử dụng CSF thì bạn thực hiện như sau

Mở file /etc/csf//csf.conf và thêm port vào Allow incoming TCP ports. và thực hiện restart CSF bằng lệnh csf -r

Bước 7: Mở Grafana

Bây giờ bạn truy cập vào ip:3000 để mở nhé. user và psssword mặc định sẽ là admin/admin bạn hãy nhập vào và tiến hành thay đổi nhé.

You might like

admin

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *